Regulamin sklepu 

tureckisklep.pl 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego  

https://www.tureckisklep.pl 

 • 1 Postanowienia ogólne 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego  https://www.tureckisklep.pl w szczególności: 

1.1. definiuje określenia używanie w serwisie internetowym https://www.tureckisklep.pl 1.2 określa zasady zawierania Umów Sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji 1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy 

1.4 określa zasady postępowania przy odbiorze przesyłki 

1.5 określa zasady wymiany produktu  

1.6 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym  określa wyjątki 

1.7 określa wymagania techniczne 

1.8 informuje o ochronie danych osobowych 

1.9 informuje o majątkowych prawach autorskich 

1.10 wskazuje pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów. 

 1. Serwis internetowy działający w domenie https://www.tureckisklep.pl prowadzony jest przez  Dogal Sp. z o.o., ul. Zielonogórska 8, 66-003 Droszków, NIP 973 101 78 99, REGON 081222909;  KRS 0000517152; email: biuro@tureckisklep.pl; telefon kontaktowy: 697 776 863.  
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT).  Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia.  Ceny nie zawierają kosztów dostawy.  
 3. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT. 

5.Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy  i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia  umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego. 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,  wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania  rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek  ze zmian.
 2. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje  zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji. 
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja  jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na  wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 
 4. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta. 
 5. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu  w dogodny dla siebie sposób, np. poprze zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 
 6. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług  poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego  Regulaminu. 
 7. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą  te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy  prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach  konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych  za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. §2 Definicje 

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy 

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym  Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia 

Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.) 

Produkt – wszystkie produkty dostępnie w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy  Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem 

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu 

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.tureckisklep.pl za  pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług 

Sprzedawca, Usługodawca – Dogal Sp. z o.o., ul. Zielonogórska 8, 66-003 Droszków,  NIP 973 101 78 99, REGON 081222909; 

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego 

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz  Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające  bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą 

Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym  prawa osób, których dane dotyczą 

Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca  Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego 

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność  gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru  zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym  dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru  Klienta.  

Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidulany dla każdego Klienta panel, uruchomiony  na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji. 

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Serwisie internetowym Sprzedawcy,  umożliwiający utworzenie Konta klienta.  

Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu  internetowego https://www.tureckisklep.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji  przesłanego zgłoszenia. 

Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na  podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy,  dotyczących Serwisu. 

Blog– usługa elektroniczna dostępna w Serwisie internetowym dla jego Usługobiorców §3 Usługi elektroniczne 

 1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: 

1.1 Formularz zamówienia 

1.2 Formularz kontaktowy 

1.3 Newsletter 

1.4 Blog 

1.5 Konto klienta

 1. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia  Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia  za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 
 2. Usługa formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za  pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy. 
 3. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w  każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link  w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na  adres biuro@tureckisklep.pl . Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty  elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w  ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych  informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo  do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o  tym fakcie Usługobiorcy. 
 4. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej  chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki  internetowej lub przejście na inną stronę internetową. 
 5. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym  Regulaminie.  

6.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie  następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz hasło.  

6.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła  ustanowionych w formularzu rejestracji. 

6.3 Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z  tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres  Sprzedawcy. 

6.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych  obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej  wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.  

 1. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w  zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu  internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 
 2. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • 4 Zawarcie umowy sprzedaży 

1.Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na  stronie internetowej https://www.tureckisklep.pl 

2.Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez  cały rok. 

 1. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności: 3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka” 3.2 w Koszyku Klient może: 

3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu 

3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony  „kosz” znajdującej się, z prawej strony tabeli Koszyka 

3.2.3 zawartość Koszyka odświeża się automatycznie 

3.2.4 zrealizować otrzymane kupony 

3.2.5 kontynuować zakupy, poprzez kliknięcie przycisku „Kontynuuj zakupy”. 

3.3 aby dokonać zakupu bez rejestracji Konta klienta należy kliknąć przycisk „Zakupy bez  rejestracji” oraz uzupełnić Formularz zamówienia niezbędnymi danymi, a następnie kliknąć  przycisk „Zapisz”; dane oznaczone (*) są obowiązkowe; 

3.4 aby w trakcie składania Zamówienia utworzyć Konto klienta należy kliknąć przycisk  „Stwórz konto” oraz uzupełnić Formularz zamówienia niezbędnymi danymi, a następnie  kliknąć przycisk „Zapisz”; dane oznaczone (*) są obowiązkowe; 

3.5 następnie należy dokonać wyboru sposobu dostawy spośród udostępnionych przez  Sprzedawcę; 

3.6 następnie należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu; 

3.7 następnie należy dokonać wyboru metody płatności spośród udostępnionych przez  Sprzedawcę: 

3.7.1 wybierając przelew tradycyjny, poprzez kliknięcie przycisku ”Zapłać  przelewem” otworzy się podsumowanie Zamówienia; aby dokończyć składanie  Zamówienia należy kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem  zapłaty”; 

3.7.2 wybierając płatność za pośrednictwem PayPal, poprzez kliknięcie przycisku  „Pay with your card or your PayPal account” otworzy się strona logowania do konta  PayPal; aby dokończyć składanie Zamówienia należy postępować zgodnie z kolejno  wyświetlanymi na ekranie informacjami; 

3.6.3 wybierając płatność za pośrednictwem Przelewy24, poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać przez Przlewy24” otworzy się potwierdzenie płatności z danymi transakcji; 

aby dokończyć składanie Zamówienia należy zapoznać się i zaakceptować regulamin  Przelewy24, a następnie należy postępować zgodnie z kolejno wyświetlanymi na  ekranie informacjami; złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. 

3.6.4 wybierając płatność za pośrednictwem PayNow, poprzez kliknięcie przycisku  „Zapłać przez PayNow”; aby dokończyć składanie Zamówienia należy postępować  zgodnie z kolejno wyświetlanymi na ekranie informacjami; 

 1. Wszystkie udostępnione przez Sprzedawcę formy płatności wiążą się z obowiązkiem zapłaty. 
 2. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą  Umowy Sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. 
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która  stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży . Umowę  Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy. 
 4. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 7. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta. 
 • 5 Termin realizacji zamówienia 
 1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 24 godzin, chyba, ze w opisie danego Produktu, w trakcie  składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji zamówienia należy liczyć  od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.  
 2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego  Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. 
 • 6 Dostawa 
 1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem  

1.1 firm kurierskich Poczta Polska, DHL Parcel Polska oraz InPost 

1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie 

 1. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty Zamówienia. Wybierając odbiór osobisty, Klient może  opłacić Zamówienie w formie przedpłaty lub podczas odbioru osobistego, opłacając Zamówienie  gotówką lub kartą płatniczą. Sprzedawca za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta poinformuje Klienta o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru. 
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 §6 niniejszego Regulaminu Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania wiadomości email z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie  odbierze zamówionych Produktów z przyczyn leżących po jego stronie w ww. terminie, Umowa  Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez konieczności składania  odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, z upływem 7 dnia kalendarzowego od chwili  otrzymania wiadomości z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient zostanie  poinformowany o anulowaniu Zamówienia wiadomością wysłaną na wskazany przez siebie adres 

e-mail. W takim przypadku zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod  płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. 

 1. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane  w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. 
 2. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej. 
 3. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie  nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej  bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.  
 4. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm Poczta Polska, DHL Parcel Polska oraz InPost i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej  formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i  dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.  
 5. Dostawa Produktów nie jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest  realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
 • 7 Przesyłki 
 1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej jako dostawcy zamówionych Produktów: 

1.1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i  sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe.  

1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia  przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania  właściwego protokołu. 

1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu  przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca  się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej  sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. 

1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w Poczta Polska, DHL Parcel Polska oraz InPost są udostępnione w regulaminach dostępnych na stronach internetowych  firm kurierskich. 

 1. Zapis ust. 1 §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach  konsumenta.  
 2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak  zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w  terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za  równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach  konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym  zakresie.
 • 8 Płatności 
 1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności: 

1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia przesłania  potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę (przedpłata). Numer konta bankowego  Sprzedawcy: 65 1140 2004 0000 3402 7773 1919. 

1.2 przez Przelewy24 w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą. Przedpłata  następuje przez zewnętrzny system płatności Przelewy24 (obsługiwany przez PayPro SA z  siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i  Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00  zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. 

1.3 przez PayPal w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą. Przedpłata  następuje przez zewnętrzny system płatności PayPal. Usługę świadczy spółka PayPal (Europe)  S.a r.l.et. Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxemburg B 118 349). Firma PayPal ma w Luksemburgu  odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie banku. Firma PayPal działa  pod ścisłym nadzorem luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de  Surveillance du Secteur Financier, CSSF). CSSF prowadzi rejestr nadzorowanych przez nią  organizacji, do którego dostęp można uzyskać pod adresem  https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. W rejestrze tym  firma PayPal widnieje pod numerem B00000351. 

1.4 przez PayNow w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą. Przedpłata  następuje przez zewnętrzny system płatności PayNow. Usługę świadczy mBsnk S.A. z  siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18 (00-850), wpisany do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237,  numerem NIP 5260215088, kapitale zakładowym wynoszącym 169 468 160,00zł, w całości  opłaconym.[Usługa dostępna od luty 2022r] 

1.5 płatność za pobraniem, tj. płatność przy odbiorze bezpośrednio do rąk kuriera  doręczającego przesyłkę. 

 1. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §8  niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z  wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu  Cywilnego.  

3.W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 lub PayPal lub PayNow Klient dokonuje  zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. 

 1. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od  Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty  elektronicznej. 
 • 9 Wymiana 
 1. Sprzedawca zapewnia Konsumentowi możliwość wymiany Produktu w terminie do 7 dni od dnia  jego dostarczenia.  
 2. Zgłoszenia wymiany można dokonać: 

2.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@tureckisklep.pl 2.2 telefonicznie: dzwoniąc pod numer: 697 776 863 

2.3 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną prośbę o wymianę na adres Sprzedawcy:  Dogal Sp. z o.o., ul. Zielonogórska 8, 66-003 Droszków. 

 1. Klient może wymienić Produkt na: 

3.1 tak sam Produkt, o innym kolorze  

3.2 inny Produkt o cenie niższej, wyższej lub takiej samej. 

 1. Wymiana Produktu jest możliwa jedynie na Produkt znajdujący się aktualnie w Sklepie  Internetowym Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Produkt, który miał podlegać wymianie nie jest już  dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Produkt bądź odstąpić od wymiany. W razie  odstąpienia od wymiany, Produkt jest zwracany Klientowi na jego koszt. 
 3. W celu wymiany Produktu Klient powinien wykonać poniższe czynności: 

6.1 zgłosić w jeden ze sposób opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu 

6.2 odesłać Produkt, którego dotyczy zgłoszenie wymiany, odpowiednio zabezpieczając  przesyłkę aby nie uległa uszkodzeniu w trakcie transportu; do przesyłki Klient powinien  dołączyć: pisemne zgłoszenie wymiany, dowód zakupu, potwierdzenie wykonania przelewu  na kwotę konieczną do pokrycia kosztów wysyłki nowego Produktu. 

6.3 Produkt w ramach wymiany powinien zostać przesłany na adres Sprzedawcy ust. 2.3  niniejszego paragrafu, przesyłką rejestrowaną, której koszt ponosi Klient.  

 1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
 2. W razie wymiany na Produkt o cenie niższej, zwrot kwoty różnicy cen nastąpi w ciągu 14 dni przy  użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Produktu. 
 3. W razie wymiany na Produkt o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Produktu, po  odnotowaniu wpłaty kwoty równej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może  dołączyć do przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu. 
 4. Wymianie podlegają jedynie Produkty nie noszące śladów użytkowania. 
 5. Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, gdy Produkt: 

11.1 jest uszkodzony 

11.2 został pozbawiony metek lub innych dodatkowych oznaczeń

11.3 nie został odesłany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. 

 • 10 Reklamacje 
 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.  
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. 
 4. Reklamację można złożyć: 

4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@tureckisklep.pl 4.2 telefonicznie: dzwoniąc pod numer: 697 776 863 

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy:  Dogal Sp. z o.o., ul. Zielonogórska 8, 66-003 Droszków. 

 1. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia  wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Klienta związane ze  składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym  należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają  uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego  reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.  
 2. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o  podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.  
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem  dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.  
 4. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad  przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed  upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 
 5. W przypadku umowy sprzedaży z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed  upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia  niebezpieczeństwa na Konsumenta. 
 6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 

10.1 żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; 

10.2 żądać usunięcia wady; 

10.3 złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 

10.4 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez  nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo  wadę usunie; jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo 

Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia  wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem  Produktu, podlegającego reklamacji sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i  pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 
 3. Zapisy ust. 1-12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach  konsumenta. 
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na  podstawie art. 558 §1 KC. 
 • 11 Odstąpienie od umowy 
 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub  Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od  umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie  Produktu.  
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi,  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik. 
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub  w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy  wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia  przed upływem tego terminu. 
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez  przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie  internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie  można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu  oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to  obowiązkowe. 
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach  konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 7. Skutki odstąpienia od Umowy: 

7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za  niezawartą. 

7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o  odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia  rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sprzedawcę. 

7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie  zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej  transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził  się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z  powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które  zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres  Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,  w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,  jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem  terminu 14 dni. 

7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu  Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie  mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. 

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie  wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się  znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy: 

8.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według  specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

8.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

8.3 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

8.4 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do  odstąpienia od Umowy,

8.5 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

8.6 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca  krótki termin przydatności do użycia. 

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy. 10. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki: 

9.1 adres e-mail: biuro@tureckisklep.pl 

9.2 adres Sprzedawcy: Dogal Sp. z o.o., ul. Zielonogórska 8, 66-003 Droszków. §12 Wymagania techniczne 

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta: 1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu 

1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru  wiadomości pocztowych od Sprzedawcy 

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google  Chrome, Safari lub Microsoft Edge) 

1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa  JavaScript 

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych  powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz  Produktów.  
 • 13 Polityka prywatności 
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 
 2. Na podstawie art. 37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administrator Danych  Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie  obowiązki związane z ochroną danych osobowych.  
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika.  Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby  spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
 5. W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić dane osobowe następującym  podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania: 

5.1 Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe, 

5.2 Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne, 

5.3 Banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze, 

5.4 Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków Prawnych  Administratora, 

5.5 Upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, 

5.6 Firmy świadczące usługi księgowe i rachunkowe, 

5.7 Firmy świadczące działania marketingowe. 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują związane z tym  uprawnienia: 

6.1 prawo dostępu do treści swoich danych, 

6.2 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, 

6.3 prawo do usunięcia danych, 

6.4 prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach  marketingowych, 

6.5 prawo ograniczenia przetwarzania danych,  

6.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; sprzeciw z uwagi na  szczególną sytuację, 

6.7 prawo do przenoszenia danych, 

6.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.  

7 W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień w ust. 6 niniejszego paragrafu, należy  skontaktować się z Administratorem. 

 1. Administrator nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji  zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych. 
 2. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych  informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików,  konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich  zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich  usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady  zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej. 
 3. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia  w ich stosowaniu mogą utrudniać lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu  internetowego. 
 4. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie  z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje  o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających  wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie  danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych  Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 • 14 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów 
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów: 

1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów,  po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd  polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w  przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów  Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej  https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z  bezpłatnej pomocy Powiatowego  (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań  statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich). 

1.2 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z  zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. 

 1. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów: 

2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje  poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa  polskiego. 

2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym  Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja  2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany  rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR  w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający  internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do  platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów:  https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@tureckisklep.pl
 • 15 Postanowienia końcowe 
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy: 2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.) 

2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) 

 1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym  https://www.tureckisklep.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach  identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i  zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego https://www.tureckisklep.pl użyte są w celach informacyjnych. 
 2. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym  prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach  korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze  bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np.  zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany  wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego https://ledexpert.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję  Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo  poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty  elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.  W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany  jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie  Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje  rozwiązaniem Umowy. 
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022