Dostawa

 1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem  

1.1 firm kurierskich Poczta Polska, DHL Parcel Polska oraz InPost 

1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie 

 1. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty Zamówienia. Wybierając odbiór osobisty, Klient może  opłacić Zamówienie w formie przedpłaty lub podczas odbioru osobistego, opłacając Zamówienie  gotówką lub kartą płatniczą. Sprzedawca za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta poinformuje Klienta o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru. 
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 §6 niniejszego Regulaminu Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania wiadomości email z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie  odbierze zamówionych Produktów z przyczyn leżących po jego stronie w ww. terminie, Umowa  Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez konieczności składania  odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, z upływem 7 dnia kalendarzowego od chwili  otrzymania wiadomości z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient zostanie  poinformowany o anulowaniu Zamówienia wiadomością wysłaną na wskazany przez siebie adres 

e-mail. W takim przypadku zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod  płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. 

 1. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane  w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. 
 2. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej. 
 3. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie  nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej  bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.  
 4. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm Poczta Polska, DHL Parcel Polska oraz InPost i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej  formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i  dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.  
 5. Dostawa Produktów nie jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest  realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

Przesyłki

 1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej jako dostawcy zamówionych Produktów: 

1.1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i  sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe.  

1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia  przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania  właściwego protokołu. 

1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu  przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca  się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej  sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. 

1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w Poczta Polska, DHL Parcel Polska oraz InPost są udostępnione w regulaminach dostępnych na stronach internetowych  firm kurierskich. 

 1. Zapis ust. 1 §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach  konsumenta.  
 2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak  zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w  terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za  równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach  konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym  zakresie.

Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności: 

1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia przesłania  potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę (przedpłata). Numer konta bankowego  Sprzedawcy: 65 1140 2004 0000 3402 7773 1919. 

1.2 przez Przelewy24 w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą. Przedpłata  następuje przez zewnętrzny system płatności Przelewy24 (obsługiwany przez PayPro SA z  siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i  Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00  zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. 

1.3 przez PayPal w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą. Przedpłata  następuje przez zewnętrzny system płatności PayPal. Usługę świadczy spółka PayPal (Europe)  S.a r.l.et. Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxemburg B 118 349). Firma PayPal ma w Luksemburgu  odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie banku. Firma PayPal działa  pod ścisłym nadzorem luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de  Surveillance du Secteur Financier, CSSF). CSSF prowadzi rejestr nadzorowanych przez nią  organizacji, do którego dostęp można uzyskać pod adresem  https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. W rejestrze tym  firma PayPal widnieje pod numerem B00000351. 

1.4 przez PayNow w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą. Przedpłata  następuje przez zewnętrzny system płatności PayNow. Usługę świadczy mBsnk S.A. z  siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18 (00-850), wpisany do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237,  numerem NIP 5260215088, kapitale zakładowym wynoszącym 169 468 160,00zł, w całości  opłaconym.[Usługa dostępna od luty 2022r] 

1.5 płatność za pobraniem, tj. płatność przy odbiorze bezpośrednio do rąk kuriera  doręczającego przesyłkę. 

 1. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §8  niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z  wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu  Cywilnego.  

3.W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 lub PayPal lub PayNow Klient dokonuje  zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. 

 1. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od  Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty  elektronicznej. 

Wymiana

 1. Sprzedawca zapewnia Konsumentowi możliwość wymiany Produktu w terminie do 7 dni od dnia  jego dostarczenia.  
 2. Zgłoszenia wymiany można dokonać: 

2.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@tureckisklep.pl 2.2 telefonicznie: dzwoniąc pod numer: 697 776 863 

2.3 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną prośbę o wymianę na adres Sprzedawcy:  Dogal Sp. z o.o., ul. Zielonogórska 8, 66-003 Droszków. 

 1. Klient może wymienić Produkt na: 

3.1 tak sam Produkt, o innym kolorze  

3.2 inny Produkt o cenie niższej, wyższej lub takiej samej. 

 1. Wymiana Produktu jest możliwa jedynie na Produkt znajdujący się aktualnie w Sklepie  Internetowym Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Produkt, który miał podlegać wymianie nie jest już  dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Produkt bądź odstąpić od wymiany. W razie  odstąpienia od wymiany, Produkt jest zwracany Klientowi na jego koszt. 
 3. W celu wymiany Produktu Klient powinien wykonać poniższe czynności: 

6.1 zgłosić w jeden ze sposób opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu 

6.2 odesłać Produkt, którego dotyczy zgłoszenie wymiany, odpowiednio zabezpieczając  przesyłkę aby nie uległa uszkodzeniu w trakcie transportu; do przesyłki Klient powinien  dołączyć: pisemne zgłoszenie wymiany, dowód zakupu, potwierdzenie wykonania przelewu  na kwotę konieczną do pokrycia kosztów wysyłki nowego Produktu. 

6.3 Produkt w ramach wymiany powinien zostać przesłany na adres Sprzedawcy ust. 2.3  niniejszego paragrafu, przesyłką rejestrowaną, której koszt ponosi Klient.  

 1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
 2. W razie wymiany na Produkt o cenie niższej, zwrot kwoty różnicy cen nastąpi w ciągu 14 dni przy  użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Produktu. 
 3. W razie wymiany na Produkt o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Produktu, po  odnotowaniu wpłaty kwoty równej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może  dołączyć do przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu. 
 4. Wymianie podlegają jedynie Produkty nie noszące śladów użytkowania. 
 5. Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, gdy Produkt: 

11.1 jest uszkodzony 

11.2 został pozbawiony metek lub innych dodatkowych oznaczeń

11.3 nie został odesłany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. 

Reklamacje

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.  
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. 
 4. Reklamację można złożyć: 

4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@tureckisklep.pl 4.2 telefonicznie: dzwoniąc pod numer: 697 776 863 

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy:  Dogal Sp. z o.o., ul. Zielonogórska 8, 66-003 Droszków. 

 1. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia  wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Klienta związane ze  składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym  należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają  uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego  reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.  
 2. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o  podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.  
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem  dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.  
 4. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad  przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed  upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 
 5. W przypadku umowy sprzedaży z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed  upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia  niebezpieczeństwa na Konsumenta. 
 6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 

10.1 żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; 

10.2 żądać usunięcia wady; 

10.3 złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 

10.4 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez  nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo  wadę usunie; jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo 

Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia  wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem  Produktu, podlegającego reklamacji sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i  pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 
 3. Zapisy ust. 1-12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach  konsumenta. 
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na  podstawie art. 558 §1 KC. 

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub  Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od  umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie  Produktu.  
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi,  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik. 
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub  w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy  wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia  przed upływem tego terminu. 
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez  przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie  internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie  można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu  oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to  obowiązkowe. 
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach  konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 7. Skutki odstąpienia od Umowy: 

7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za  niezawartą. 

7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o  odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia  rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sprzedawcę. 

7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie  zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej  transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził  się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z  powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które  zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres  Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,  w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,  jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem  terminu 14 dni. 

7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu  Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie  mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. 

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie  wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się  znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy: 

8.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według  specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

8.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

8.3 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

8.4 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do  odstąpienia od Umowy,

8.5 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

8.6 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca  krótki termin przydatności do użycia. 

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy. 10. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki: 

9.1 adres e-mail: biuro@tureckisklep.pl 

9.2 adres Sprzedawcy: Dogal Sp. z o.o., ul. Zielonogórska 8, 66-003 Droszków.

§12 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta: 1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu 

1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru  wiadomości pocztowych od Sprzedawcy 

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google  Chrome, Safari lub Microsoft Edge) 

1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa  JavaScript 

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych  powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz  Produktów.